eendjes

Leefmilieu

Voor N-VA Zedelgem mogen natuur en groen niet beperkt worden tot het buitengebied, maar doorgetrokken worden tot in de centra

dit kan bv. door

  • te zorgen voor onderhouden speelpleintjes.
  • We vermijden verharding van de bodem door infiltratiemogelijkheden te voorzien bv. waterdoorlatende bestrating van parkings.
  • We zetten subsidies in voor meer biodiversiteit (kleine landschapselementen, natuurtuinen, …).
  • We blijven bos aankopen (bv. in Merkemveld) en beheren samen met natuurverenigingen.

We moedigen onze inwoners aan om actief te participeren in het natuurbeleid.

We zetten in op dimbare, tijdgestuurde LED-verlichting.

Woon- en energieadvies worden zoveel mogelijk gebundeld en voorzien op één locatie.

Zedelgem ondersteunt landbouw bij ecologische, duurzame projecten zoals Buurderij, eco-biomarkt…

Er komt een dienst dierenwelzijn geïntegreerd in het milieubeleid o.l.v. de schepen van dierenwelzijn.

Het welzijn van huis- en weidedieren wordt geregeld via de gemeentelijke GAS-wetgeving. Voldoende openbare vuilnisbakken voor hondenpoepzakjes worden voorzien. Dierenverwaarlozing of -mishandeling wordt bestraft.

Er komen zeker geen nieuwe verkavelingen in zones met hoog overstromingsrisico door herbestemming in bouwvrij gebied. Er dient voldoende budget te zijn voor het onderhoud van het bestaande gemeentelijke rioleringsstelsel, inclusief grachten en beken. De bufferbekkens worden goed onderhouden en afgesteld zodat overstromingen vermeden worden.

Er komt een bermbeheer met ruime biodiversiteit gelijkaardig aan gewestweg (Brugsestraat).

De leefbaarheid van de woonkernen wordt gestimuleerd o.a. door groenperken. Er is dringend nood aan een grondige opknapbeurt van vele wegen.

De vervuiler betaalt, maar de overheid werkt kostenefficiënt en transparant.

Nieuws over dit onderwerp