Beleid & financiën

Efficiënte en krachtige lokale besturen

Een lokale autonomie met een zuiver en transparant beleid beantwoordt aan de behoeften van de gemeenschap. Een modern en professioneel ambtenarenapparaat moet het lokale bestuur toelaten om doeltreffend en snel in te spelen op de echte noden en de kerntaken uit te voeren.

De financiële uitdagingen die op de gemeente afkomen, mogen niet onderschat worden. Efficiëntie betekent rekening houden met de financiële situatie. Zo wil N-VA dat men stopt met luxe-uitgaven zoals de bvb. een gratis receptie bij de kleinste gelegenheid. Integendeel we willen ervoor zorgen dat de opcentiemen en de onroerende voorheffing, die veel hoger liggen dan bij gelijkaardige gemeenten terug gebracht worden tot een normaal niveau. Voor een efficiënte politiedienst moet er voldoende budget zijn. Een eigen brandweer is niet haalbaar maar ondersteuning van de MUG-helicopter is wel verantwoord. Efficiëntie betekent ook een duidelijke en energiezuinige verlichting van gevaarlijke punten en gebruik van reflectoren op weinig gebruikte landelijke wegen. Zo willen we betere toegang tot het gemeentehuis door meer opening buiten de gewone kantooruren, door de integratie van een politieloket en door meer mogelijkheid te bieden om administratieve zaken te regelen via internet.

Adviesraden

Zedelgem mag op haar vrijwilligers trots zijn. Meer nog het zijn BV’s: betrokken Vlamingen! Maar, zijn deze BV’s trots op hun gemeentebestuur? Van echte inspraak is geenszins sprake! N-VA wil naar de bestaande adviesraden en de nieuwe buurtwerkingen luisteren en hen inspraak met uitspraak geven. Inspraak is essentieel in de politieke besluitvorming. Inspraakorganen worden soms alleen gebruikt om beslissingen van het gemeentebestuur te communiceren. Voor N-VA is betrokkenheid meer dan vrijblijvend advies verlenen. Adviesraden zijn geen verlengstukken van het gemeentebestuur: adviesraden mogen niet tot het overbrengen van boodschappen van het gemeentebestuur worden beperkt. Uiteraard neemt de gemeenteraad de beslissingen maar indien geen rekening gehouden wordt met de gevraagde adviezen dan wordt dit gemotiveerd. De burger kan betrokken worden om zelf zaken in gang te zetten en uit te voeren. Goed bestuur is niet enkel voor de gemeenschap, maar ook van én door de gemeenschap. N-VA stelt het duidelijk: “Geef Zedelgem terug aan zijn inwoners!”

De overheid mag op de medewerking van de burgers rekenen als er voldoende informatie is en mogelijkheid om problemen aan te pakken. Zo zien we bv. dat Zedelgem te weinig doet om de groei van huishoudelijke afval te remmen: de laatste 15 jaar was er bijna een verdubbeling (vs. de provincie bijna 10% stijging). Het betaalsysteem van het containerpark moet dringend herzien worden en recyclage meer gestimuleerd.

Belastingen

In vergelijking met het gemiddelde belastingniveau in Vlaanderen scoort Zedelgem tot 10 procent hoger, zowel qua personenbelasting als kadastraal inkomen (8 procent aanvullende personenbelasting en 1500 opcentiemen). In de huidige economische crisis dient het gemeentebestuur een voorbeeldfunctie te vervullen: de belastingen tot op het Vlaamse niveau terugdringen, de uitgaven indijken en efficient investeren in de prioritaire dossiers.

Gezondheidsbeleid

N-VA staat voor een preventief gezondheidsbeleid en wil o.a. via het verenigingsleven nuttige informatie door professionelen aanbieden en actieve gezondheidsbeoefening aanreiken. Tot die actieve beoefening kan het gratis aanbieden van zwemgelegenheid voor de kinderen uit de kleuterklassen en de leerlingen van het basisschool worden aangevoerd. Voor de participanten zal N-VA hiervoor een subsidiëringsbeleid ontwikkelen. Geluidsoverlast en fijn stof behoren tot de heden- daagse belasting van de gezondheid: ijveren voor antigeluidswanden langs de E40 (Loppem) en E403 (Veldegem) is geen overbodige luxe. Ook verkavelingen van te grote omvang belasten de o.m. de mobiliteit en de waterhuishouding, wat tot continue stresssituaties kan leiden.

Dienstverlening

De taak van het gemeentebestuur situeert zich hoofdzakelijk in de dienstverlening naar de bevolking. Door de grote flexibiliteit die van werknemers in de privésector gevraagd wordt, is de aanpassing van de dienstverlenende dagen en uren door het gemeentebestuur een logisch gevolg.

Informatie

In het maandelijkse gemeentelijke informatieblad “Info Zedelgem” ontbreekt het meer en meer aan de gewenste en de noodzakelijke informatie voor de inwoner. “Info Zedelgem” dient dringend op maat van de bevolking te worden geherwaardeerd: o.m. de belangrijkste gemeenteraadsbeslissingen dienen uitvoerig te worden toegelicht, de werking van de adviesraden ontbreekt en de werking van en de vertegenwoordiging in de intercommunales komt nooit aan bod. Intercommunales hebben nochtans een belangrijke invloed op onze gemeente: denk o.a. maar aan de vuilnisafhaaldienst IVBO. In onze hoogtechnologische wereld van communicatie dient de gemeentelijke website continu te worden geactualiseerd. Deze website moet een centraal informatiecentrum zijn, die naar alle mogelijke overheden, lokale bedrijven, instellingen, organisaties en plaatselijke verenigingen verwijst.

Nieuws over dit onderwerp