rekenmachine en controle

Beleid & financiën

Goed beleid is gedragen beleid

Een Zedelgems huishouden (gezin) betaalt momenteel gemiddeld 2.332,00 € aan jaarlijkse gemeentebelastingen. Hierdoor behoren de Zedelgemse inwoners tot de hoogste betalers in België. (bron: economisch dagblad De Tijd)

Desondanks het constructieve oppositiewerk, bleef de huidige meerderheid volharden in de boosheid en zitten nog heel wat inwoners te wachten op een goed en degelijk voetpad, fietspad, wegdek, wegmarkering, bushokje, speelplein, masterplan, efficiënt waternoodbekken, nette straten en pleinen, mooie begraafplaatsen, aangepaste sportinfrastructuur, … .

N-VA Zedelgem staat voor een door de inwoners gedragen visie op hun gemeente.

Adviesraden

N-VA staat voor actieve en goed uitgebouwde adviesraden, deze dienen bewust en automatisch ingeschakeld te worden, om via hun inzichten en deskundigheid bij te dragen tot een gedragen gemeentelijk beleid. De adviezen dienen kwalitatief en onderbouwd te zijn, net zoals de gemeentelijke beslissingen.

Gecentraliseerde Adviesraden blijven belangrijk! Alle actoren moeten een effectieve vertegenwoordiger hebben in de adviesraad. Het gemeentebestuur moet de adviesraden meer en tijdig consulteren en met dit advies rekening houden bij het nemen van definitieve beslissingen.

Erfgoed

Een lokale gemeentelijke cel erfgoed is voor N-VA Zedelgem belangrijk en noodzakelijk. Zij is als het ware ons geheugen en basis van wie en wat we zijn.

Het instandhouden van de archieven (privaat en andere) en het digitaliseren ervan is een opdracht en taak voor de gemeente. Door het digitaliseren wordt het eveneens mogelijk om de vele schatten aan informatie en andere open te stellen aan de inwoners en andere geïnteresseerden.

Wij zien het zelfs ruimer en stellen dan ook voor om ons erfgoed nieuw en blijvend leven in te blazen.

Dit doen we door een multifunctioneel cultuurhistorisch centrum in te richten. Dit project zouden we samen met de heemkundige kring en vrijwilligers kunnen uitbouwen. De infrastructuur zou als vergader- en kantoorruimte kunnen worden ingericht en een tijdelijke en permanente tentoonstelling zouden er kunnen doorgaan.

Zo zouden we ons erfgoed kunnen inzetten als een belangrijke factor om de Zedelgemse woonkernen uit te dragen en bekend te maken bij de inwoners en eveneens erbuiten.

De aandacht dient zowel naar het materieel als naar het immaterieel erfgoed te gaan.

We stellen dan ook voor om na te gaan in hoeverre wij bijvoorbeeld als locaties de volgende sites kunnen evalueren: GlaZ – pastorij – kerkgebouw.

Openbare ruimte

Voor N-VA Zedelgem is het vrijwaren van de open ruimte een duidelijke missie. We zien het als één van onze taken en opdrachten om voor nu en de toekomst een gemeente te beheren en na te laten waar openbare vrije ruimtes slim worden gevrijwaard! Zelfs nu, nog voor het in voege komen van de betonstop, menen we dat de open ruimte die we op ons grondgebied hebben dient gevrijwaard te blijven.

Dit kunnen we doen door een gericht beleid te voeren waarbij we resoluut kiezen voor kernversterking, en voorkomen we het uitbreiden van bouwgebieden. Bestaande inplantingen die wensen te vernieuwen dienen we tot inzicht te doen komen dat er alternatieven zijn in de kern en op het bestaande perceel.

Wij zien het eveneens als onze taak om samen met organisaties zoals onder andere Natuurpunt, Waters en bossen… actief op onze gemeente visie en beleid in kader van openbare ruimte gestalte te geven; de rode draad is de blijvende inspraak en betrokkenheid van de inwoners. Het is onze taak om onze gemeente leefbaar en welvarend te houden, hiervoor is een noodzakelijk visionair en gedragen beleid dan ook van wezenlijk belang.

We pleiten eveneens om de adviesraad GECERO degelijk en breed uit te bouwen, zodat deze efficiënt kan functioneren!

Slimme gemeente

N-VA Zedelgem meent dat wij als gemeente sterk dienen in te zetten op het slim maken van onze gemeente. Zo blijven we toekomstgericht werken aan een betere gemeente waarbij welvaart en welzijn voor alle burgers blijvend centraal dienen te staan.

SMART – city als rode draad van een degelijke aanpak – de aanwezigheid en uitbouw van een sensorennetwerk kan proactief het beleid mee ondersteunen en slimme oplossingen bieden.

N-VA Zedelgem pleit voor het integreren van de laatste technologieën op haar grondgebied, waarbij digitaliseren en het slim maken van diensten centraal dienen te staan. De digitale technologie dient in eerste instantie actief bij te dragen tot het aangenaam leven en het efficiënt omspringen met onze middelen en diensten en dit op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier voor alle burgers, van jong tot oud.

Niet alleen het digitaliseren van de dienstverlening maar evenzeer het digitaliseren van informatie en communicatie kunnen de samenhorigheid en betrokkenheid extra ondersteunen.

 

Nieuws over dit onderwerp