basketbal

Sport

Sport voor ALLEN

Een gemeentelijk sportbeleid is voor N-VA Zedelgem zeer belangrijk omdat het ook een belangrijke bijdrage levert tot gemeenschapsvorming en sociale samenhang voor iedereen.

Als er iets is waar iedereen kan in betrokken worden, van individu tot en met verenigingen, is het wel de sport. Vandaar dan ook het belang van een doeltreffend en goed uitgebouwd sportbeleid, duidelijk inclusief, ‘sport voor allen’. Breed gedragen, kwaliteitsvol en professioneel en een top infrastructuur zijn hiervoor noodzakelijk!

Om een degelijk sportbeleid te voeren is de blijvende betrokkenheid van een schepen van sport dan ook zeer belangrijk, al is het maar om vanuit het gemeentebestuur gericht te kunnen ondersteunen en het gezamenlijk beleid te sturen en/of bij te sturen volgens de noden van ALLE sportgebruikers.

Eventuele noodzakelijke buitengewone uitgaven - tijdens het bestuur - hangen in het bijzonder af van de inzet en het engagement van de schepen in kwestie.

Als N-VA Zedelgem hebben we herhaaldelijk de betrokken schepen bevraagd en zelfs gezocht wanneer zijn tussenkomsten noodzakelijk waren; doch hij was er meestal niet! Gelukkig beschikt onze gemeente nog over een goed functionerende sportadviesraad, waardoor er toch nog een en ander gerealiseerd kon worden.

Resoluut verwerpen we het huidige éénrichtingsverkeer. We willen een beleid waarbij steeds én vooraf de adviesraad wordt geraadpleegd. Alleen op die manier krijgen we een gevraagd en gedragen sportbeleid.

Geen 12 jaren meer talmen, maar handelen!

Wij pleiten dan ook duidelijk om een degelijke uitvoerige aanpak en herwaardering van de bestaande infrastructuur voor zowel binnen- als buitensporten.  Er is een concreet meerjarig uitvoeringsplan nodig om,  met een oog voor de individuele sporter en de clubs, de huidige en toekomstige behoeftes te ondersteunen. Wij laten niemand achter!

De centrumraad sportinfrastructuur dient opnieuw te worden geherwaardeerd en geactiveerd. Deze raad is een uitgelezen platform waarbij alle gebruikers van de totale sportinfrastructuur geraadpleegd en geïnformeerd worden. Met zijn allen verantwoordelijk!

Er is extra aandacht nodig voor G-sporters en senioren in de herwaardering van de sportinfrastructuur met een concrete ondersteuning van de clubs bij het openstellen van hun werking voor deze G-sporters.

Scholen die hun sportinfrastructuur openstellen en ter beschikking stellen kunnen rekenen op een tussenkomst, zoals reeds gerealiseerd werd door N-VA op Vlaams niveau wat Basisschool De Leeuw betreft; dit dient ook in het gemeentelijk beleid te worden opnemen.

Wij ondersteunen onder andere de aanleg van kunstgras, waardoor we beantwoorden aan de noden van diverse gebruikers en clubs, die sedert jaren vragende partij zijn. Dit wordt gespreid geïnstalleerd. Hiermee bieden we een duurzaam antwoord op de huidige problematiek van ontoegankelijke en onbespeelbare terreinen op onze gemeente. Deze ingerichte terreinen kunnen eveneens aangewend worden door mensen die nood hebben aan buitenbeweging.

Dit alles kan gerealiseerd worden door een samenhangende visie en beleidsplan. Belangrijke beleids-basismiddelen waaraan het sedert vele jaren ontbreekt en niet enkel op vlak van het beleidsdomein sport!

Deze visie op sport kan enkel maar tot stand komen door een uitgesproken engagement vanuit de schepen van sport, die het tot zijn taak en opdracht dient te nemen om het beleid af te stemmen op de noden van de inwoners, met aandacht voor iedereen.

Dit kan slechts tot stand komen als alle inwoners en betrokken sportaanbieders, raden en adviescomités mee betrokken worden. Daarvoor gaan wij N-VA het nodige doen, daarvoor staan wij garant!